Inloggning

Endast för medlemmar

Logga in

Om Nationella Telesamverkansgruppen

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) bildades år 2005 och är ett samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid allvarlig störning i samhället.

Samverkande parter

Kriteriet för medlemskap i NTSG är att operatören/organisationen har egen teknisk utrustning, kunskaper eller resurser som påverkar Sveriges kritiska infrastruktur för elektronisk kommunikation. De har genom sin roll möjlighet till stor påverkan på den kritiska nationella infrastrukturen för elektronisk kommunikation.

För närvarande består NTSG av:

 • Post- och telestyrelsen (PTS)
 • Trafikverket
 • Stokab
 • Svenska Kraftnät
 • Tele2 Sverige AB
 • TeliaSonera
 • Telenor AB Sverige
 • Teracom
 • Hi3G
 • Stadsnätsföreningen
 • Global Connect
 • Netnod
 • Försvarsmakten
 • MSB Rakel

Ansvarsfördelning 

Post- och telestyrelsen (PTS) ålägger privata aktörer att delta i gruppen och ansvarar för att leda arbetet samt samordna samverkan mellan de olika aktörerna. PTS har också möjlighet att meddela föreskrifter om formerna för NTSG:s arbete.

PTS innehar för närvarande ordföranderollen och bistår med administrativt stöd. Personal ur Svenska lottaförbundet förstärker med administrativt stöd vid längre kriser. Varje deltagare representerar sin egen organisation. Gruppen väljer ordförande.

Mötesformer

Respektive operatör och nätägare hanterar dagligen störningar och mindre kriser. Operatörernas drift- ledningscentraler har en väl utvecklad förmåga att hantera de störningar och kriser som berör det egna ansvarsområdet. Vid stora kriser eller extraordinära händelser kan det uppstå situationer som underlättas av att aktörerna bistår varandra.

Under en kris initieras gruppens arbete genom att någon gruppmedlem begär att gruppen samlas. Gruppen samlas därefter virtuellt eller fysiskt på en förutbestämd plats. Arbetet inleds med ett uppstartsmöte som följer en på förhand framtagen agenda där medlemmarna berättar om det aktuella läget. Därefter hålls regelbundna telefon- och webbmöten så ofta som situationen kräver.

Vid en kris sammanställer gruppen skadeläget, återrapporterar läget till berörda parter och ger vid behov förslag till åtgärder. Gruppen kan också, om så krävs, koordinera insatser. Samverkan med andra aktörer i samhället är ett viktigt område för NTSG. Rutiner för samverkan med exempelvis länsstyrelser och andra viktiga aktörer i en krissituation utvecklas successivt.